Αποδείξεις περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού! (Μέρος Β)


II. Δεύτερον, οι αναφορές αυτοπτών μαρτύρων.

Όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, οι μαθητές Του απελπίστηκαν. Η πίστη τους καταστράφηκε. Δεν είχαν καμία ελπίδα να Τον δουν ξανά ζωντανό. Τότε ήρθε ο Ιησούς,

“καὶ ἐστάθη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει πρὸς αὐτούς· Εἰρήνη ὑμῖν” (Ιωάννην κ΄. 19).

Οι μαθητές Τον είδαν ζωντανό ξανά και ξανά.

“Ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ πάθος αὑτοῦ διὰ πολλῶν τεκμηρίων, ἐμφανιζόμενος εἰς αὐτοὺς τεσσαράκοντα ἡμέρας” (Πράξεις α΄. 3).

Ο Απόστολος Παύλος είπε πως ο αναστημένος Χριστός,

“ἐφάνη εἰς τὸν Κηφᾶν (Πέτρο), ἔπειτα εἰς τοὺς δώδεκα, μετὰ ταῦτα ἐφάνη εἰς πεντακοσίους καὶ ἐπέκεινα ἀδελφοὺς διὰ μιᾶς... ἔπειτα ἐφάνη εἰς τὸν Ἰάκωβον, ἔπειτα εἰς πάντας τοὺς ἀποστόλους, τελευταῖον δὲ πάντων ἐφάνη καὶ εἰς ἐμὲ” (Α΄ Κορινθίους ιε΄. 5-8)

Σκεφτείτε πόσο συντριπτική ήταν αυτή η μαρτυρία κυριολεκτικά εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν δει τον Ιησού μετά την ανάστασή Του, μερικοί εκ των οποίων Τον είδαν ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια σαράντα ημερών! (Πράξεις α΄. 3). Ο κανόνας της Βίβλου ήταν “ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν”. Εδώ υπήρχαν εκατοντάδες μάρτυρες. Πολλοί άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο με τη μαρτυρία ενός ή δύο αυτοπτών μαρτύρων. 
     Απαιτούνται μόνο δώδεκα στόματα για να συμφωνηθεί ένα ορκωτό δικαστήριο που θα διευθετήσει μια σημαντική υπόθεση. Εδώ κυριολεκτικά εκατοντάδες αυτόπτες μάρτυρες συμφώνησαν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Κανένας ποτέ δεν εμφανίστηκε να πει ότι είχε δει το νεκρό Του σώμα μετά από την τρίτη ημέρα, ή να αντικρούσει κανένα από τα αποδεικτικά στοιχεία. 
     Η μαρτυρία αυτών των μαρτύρων – των αυτοπτών μαρτύρων, των μαρτύρων που ψηλάφισαν τον Σωτήρα, που Τον άγγιξαν, που ένιωσαν τα σημάδια των καρφιών στα χέρια και στα πόδια Του, που Τον είδαν να τρώει, που επικοινωνούσαν μαζί Του για σαράντα ημέρες – αυτή η μαρτυρία ήταν ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο από οτιδήποτε που έχει ζητηθεί ποτέ για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιοδήποτε Ανώτατο Δικαστήριο στο κόσμο.

Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τόσο συντριπτικά που απορρίπτονται μόνο από εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν και που δεν ελέγχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Γι' αυτό και η Βίβλος δηλώνει ότι ο Ιησούς “ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ πάθος αὑτοῦ διὰ πολλῶν τεκμηρίων”

Ο άδειος τάφος, και οι εκατοντάδες αυτόπτες μάρτυρες, αποτελούν ισχυρές αποδείξεις για την ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς. Αλλά υπάρχουν κι άλλες.

Συνεχίζεται ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου