Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πειραιώς

Μπούρμπαχη 24, 185 43 Πειραιάς,
210 42 03 990,
agiasofiapeiraios@yahoo.gr

Εορτολόγιο

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ (Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου, 01/08/2021)


 


Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου, 01/08/2021

Ματθ. θ´ 1 - 8

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ

1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

1 Μετά από αυτά ξαναμπήκε στο πλοίο και ξαναγύρισε στή πόλη Του.

2 Εκεί του επήγαν έναν παράλυτο, επάνω σε ένα κρεβάτι. Ο Ιησούς είδε την πίστη τους και είπε στον παράλυτο:

~ Θάρρος, παιδί μου! Σού συγχωρούνται οι αμαρτίες σου!

3 Ομως εκεί ήσαν και μερικοί γραμματείς. Αυτοί τότε έκαμαν την σκέψη:

— Αυτός λέει πράγματα βλάσφημα!

4 Μα ο Ιησούς είδε, τι είχαν στον νού τους. Και τους είπε:

— Γιατί αφήνετε τον εαυτό σας να γεμίζει με σκέψεις πονηρές;

5 Τι μου είναι λιγώτερο κουραστικό; να είπώ: «Σού συγχωρούνται οι αμαρτίες σου»; Ή να είπώ: «Σήκω και περπάτησε»;

6 Αλλά για να καταλάβετε ότι ο Υιός του Ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεϊ εδώ στην γη αμαρτίες (γύρισε και είπε στον παραλυτικό): "Σήκω. Πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο σου. Και πήγαινε στο σπίτι σου!"

7 Και αυτός σηκώθηκε! Και έφυγε για το σπίτι του!

8 Και ο κόσμος αυτό το είδε! Και εθαύμασε. Και εδόξασε τον Θεό, που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους!

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Προς το τέλος της δεκαετίας του '90...Ακολουθώντας την γνωστή διαδρομή, επισκεφτήκαμε στη Νέα Σκήτη τον γέροντα Γεράσιμο τον Μυτιληνιό , και ξεκινήσαμε παίρνοντας το μονοπάτι να πάμε για διανυκτέρευση στην Ι.Μ. Αγίου Παύλου.

Καθυστερήσαμε όμως στον δρόμο και φτάσαμε αργά το απόγευμα στον προορισμό μας.

Εκείνη την εποχή δεν χρειαζόταν να πάρεις τηλέφωνο.

Ο αρχοντάρης μας πληροφόρησε ότι η τράπεζα είχε γίνει και μας ρώτησε αν πεινάμε.

Μας οδήγησε από ένα μικρό πορτάκι μέσα στην τράπεζα.

Λίγο πριν πέσουμε με τα μούτρα στο λιτό αλλά νοστιμότατο φαγητό ξαναεμφανίστηκε οδηγώντας έναν μικροσκοπικό και αδύνατο παπά στο απέναντι τραπέζι.

Ράσα παμπάλαια και τριμμένα.

Στα χέρια του κρατούσε ένα μικρό μαύρο παμπάλαιο βαλιτσάκι σαν αυτά που βλέπουμε σε παλιές ταινίες.

Είχαμε τελειώσει το φαγητό και σιγομουρμουρίζαμε.

Πριν καν τελειώσει το δείπνο του ο παπάς ξαναεμφανίζεται για τρίτη φορά ο αρχοντάρης .

-Πάτερ φάγατε ;

-Ναι τελείωσα απάντησε ο παπάς.

-Να σας οδηγήσουμε στο κελί . Πρέπει να καθαρίσουμε την τράπεζα. Περιμένουμε τον δεσπότη.

-Εγώ είμαι ο δεσπότης.

Έμεινε έκπληκτος ο αρχοντάρης .

-Περιμένετε λίγο σας παρακαλώ.

Σε τρία λεπτά εμφανίζεται μια ομάδα από ψαλτάδες μοναχούς.

"Τον δεσπότην και αρχιερέαν ημών......."

Ρωτήσαμε.

Ήταν ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος Κόμπος.

Ο ασκητής δεσπότης.

Αυτός που για να μετακινηθεί έπαιρνε το λεωφορείο της γραμμής ή έβγαινε με τα πόδια στον δρόμο και έκανε ωτοστόπ.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021

Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων (Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Ε' Ματθαίου, 25/07/2021)
Ματθ. η´ 28 - 34, θ΄ 1

Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων

28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων · καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

1 Καί ἐμβάς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

28 Όταν έφθασαν στο πέραν, στη χώρα των Γεργεσηνών, Τον απάντησαν δύο δαιμονισμένοι βγαίνοντας από μνήματα! ΄Ήσαν τόσο φοβεροί, που κανείς δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο!...

29 ΄Όμως τώρα, αυτοί άρχισαν να φωνάζουν:

— Τι έχομε εμείς με Σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού;

Γιατί ήλθες εδώ; Να μας βασανίσεις, πριν έλθει η ώρα μας;

30 Μακριά τους έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι γουρούνια. 31 ΄Άρχισαν λοιπόν τα δαιμόνια να Τον παρακαλούν:

Αν μας βγάλεις από τους ανθρώπους αυτούς, αφησέ μας να πάμε στο κοπάδι τα γουρούνια!

32 Ο Ιησούς τους είπε:

Πηγαίνετε!...

Και πράγματι. Εβγήκαν από τους ανθρώπους και έπηγαν στο κοπάδι τα γουρούνια. Και αμέσως όρμησε ολόκληρο το κοπάδι τα γουρούνια στον γκρεμό και έπεσε στην θάλασσα. Και πνίγηκαν.

33 Οι βοσκοί έφυγαν. Έπηγαν στην πόλη και τα διηγήθηκαν εκεί όλα. Δίνοντας φυσικά έμφαση στο κάθε τι που είχε σχέση με τους δαιμονισμένους.

34 Και μετά από λίγο, νάσου, ολόκληρη η πόλη εβγήκε να συναντήσει τον Ιησού! Και όταν Τον είδαν, Τον παρακάλεσαν να φύγει, να πάει όπου θέλει, έξω από τα όρια της περιοχής τους!...

1 Αφού εμπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε τη λίμνη και ήλθε εις την πόλιν του, δηλαδή την Καπερναούμ.

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

Οι μαθητές του Χριστού φώς του κόσμου - Το πνεύμα του Νόμου (Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή των Ἁγίων Πατέρων της Δ’ Οἰκ. Συνόδου, 18/07/2021)
 Ματθ. ε’ 14-19

Οι μαθητές του Χριστού φώς του κόσμου - Το πνεύμα του Νόμου

14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.
19 Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

14 Σεις είστε το φώς του κόσμου. Πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε όρος, δεν είναι δυνατό να μείνει άγνωστη! 15 Και κανείς δεν ανάβει το λυχνάρι, για να το βάλει κάτω από ένα μόδιο*. Αντίθετα, το βάζουν στον λυχνοστάτη και σκορπίζει το φως του σε όλους εκείνους που είναι στο σπίτι. 16 Έτσι πρέπει να λάμπει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους· να βλέπουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον ουράντο Πατέρα σας.

17 Μη κάνετε την σκέψη, ότι ήλθα να καταργήσω τον Νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να τους καταργήσω. Ήλθα να τους τηρήσω και να τους συμπληρώσω. 18 Σας λέγω την αλήθεια· ότι μέχρι την στιγμή, που ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, ούτε ένα ιώτα, ούτε μία «κεραία»**, από τον Νόμο δεν πρόκειται να παύσει να έχει ισχύ. Όλα ανεξαιρέτως θα εκπληρωθούν!

19 Λοιπόν, να το ξέρετε: Όποιος καταπατήσει μια από τις πιο μικρές εντολές και διδάξει τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο, θα θεωρηθή στην βασιλεία των ουρανών τιποτένιος. Ενώ αντίθετα εκείνος, που θα τις τηρήσει και θα τις διδάξει, στην βασιλεία των ουρανών θα θεωρηθή μεγάλος.

μόδιο=κιβώτιο

** κεραία=σημάδι γραφής, τόνος, σημείο στίξης

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ (PICS & VID)


 


«Σήμερα για μένα είναι μια μεγάλη ημέρα χαράς και Ευλογίας, διότι αποδεικνύει η διαχρονία της Εκκλησίας ακριβώς αυτό που συμβαίνει εδώ: την συνέργεια όλων των θεσμικών φορέων της Πατρίδος μας και του Έθνους μας για την επίτευξη του αγαθού και του ωραίου».

Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.Στέλιο Πέτσα, τον Δήμαρχο Παιανίας κ.Ισίδωρο Μάδη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης κ.Γιάννη Κωνσταντάτο  και τους λοιπούς παρισταμένους κατά την διάρκεια του Αγιασμού που τελέστηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Παιανία, «πυροφυλακίου που αποσκοπεί στην διακράτηση αυτής της ομορφιάς και βέβαια της ασφάλειας των συνανθρώπων μας, των πολιτών, των αδερφών μας», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Σεβασμιώτατος.

Επισημαίνοντας πως όταν «βλέπουμε αυτή την ωραία φύση, χαιρόμαστε αυτή την ομορφιά», συνεχάρη τον υπουργό κ.Στέλιο Πέτσα «ο όποιος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου και τον Σύνδεσμο και βέβαια το δικό μας άνθρωπο, τον Δήμαρχο μας ο οποίος με πάρα πολύ αγάπη περιβάλλει αυτό το έργο».

Αναφερόμενος στη λειτουργία των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ενημέρωσε τους παρισταμένους ότι μέσω αυτού του ποιμαντικού έργου προσφέρεται «κοινωνικοποίηση, αλληλοπεριχώρηση και συναδέλφωση σε τέσσερις χιλιάδες νέους και νέες».

«Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Από δω επισκοπεύουμε πραγματικά όλα τα Μεσόγεια, όλη αυτή την όμορφη περιοχή», είπε σε άλλο σημείο ο Σεβασμιώτατος ευχόμενος «αυτές οι προσπάθειες να συνεχιστούν και έτσι να δοθεί σε όλους μας η πεποίθηση, η πίστη πως έχουμε ένα χρέος μεγάλο απέναντι  στην δημιουργία του Θεού που μας χάρισε με τόση αγάπη, αφειδώλευτα και πρέπει να την προστατέψουμε και να την διασφαλίσουμε για να την μεταλαμπαδεύσουμε στις διάδοχες γενιές».

«Αυτές οι συνέργειες ενδυναμώνουν τους δεσμούς μας και καταδεικνύουν ακριβώς το γεγονός ότι η Εκκλησία μας δεν είναι ένας χώρος ελίτ, ένας χώρος για κάποιους θρησκευομένους αλλά είναι η μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά του Έθνους μας,  της πίστεώς μας. Χωρίς αποκλεισμούς για κανέναν άνθρωπο γιατί πάντοτε εμείς αγκαλιάσαμε την ετερότητα από που κι αν ερχόταν» συμπλήρωσε ο Σεβασμιώτατος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «είμαστε ανοιχτοί σε κάθε άνθρωπο από όλο τον κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή διακρατούμε την ιδιοπροσωπία μας και αγωνιζόμεθα με κάθε ευγενή  τρόπο για αυτή την διακράτηση».

Τονίζοντας πως ο χώρος αυτός «είναι ένας χώρος αγάπης, προσφοράς και στοργής», διαβεβαίωσε όλους πως «αυτές οι δομές ανήκουν στο λαό μας και επομένως δεν υπάρχουν αποκλεισμοί».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Παιανίας κ.Ισίδωρος Μάδης, ο οποίος επισημαίνοντας πως «είναι η πρώτη φορά που σε χώρο της Εκκλησίας, δόθηκε έγκριση και άδεια προκειμένου να βάλουμε πυροφυλάκιο», τόνισε ότι «αυτό που έγινε από πλευράς της Μητροπόλεως Πειραιώς και προσωπικά από το Σεβασμιώτατο είναι κάτι πρωτόγνωρο». «Δηλώνει ο Σεβασμιώτατος φίλος του βουνού, φίλος του Υμηττού μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μάδης, υπογραμμίζοντας πως «η προσπάθεια που γίνεται σήμερα διασφαλίζει και εξασφαλίζει το περιβάλλον».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και Δήμαρχος Ελληνικού –  Αργυρούπολης κ.Γιάννης Κωνσταντάτος, σημείωσε πως η πράξη του Σεβασμιωτάτου να επιτρέψει την τοποθέτηση του πυροφυλακίου «είναι μία ακόμα μεγάλη προσπάθεια στο έργο που γίνεται για να προστατέψουμε και να ντύσουμε τον Υμηττό από την ανατολική του πλευρά».

Ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αττικής, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος στον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους για την πρωτοβουλία τονίζοντας πως «με αυτές τις πρωτοβουλίες γινόμαστε περισσότεροι για τον κοινό σκοπό της πυροπροστασίας της πατρίδας μας και της πολιτικής προστασίας γενικότερα». Επίσης παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ.Βασίλης Οικονόμου.

Τέλος, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Στέλιος Πέτσας τόνισε πως «όλοι μαζί στο πλαίσιο των συνεργειών που από την αρχή έθεσε ο Σεβασμιώτατος θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να ενισχύσουμε τους εθελοντές να κάνουν το καθήκον τους» και ευχαριστώντας τον Σεβασμιώτατο για την πρωτοβουλία του, τόνισε πως «κάθε πρωτοβουλία είμαστε έτοιμοι να την αγκαλιάσουμε».

Την εκδήλωση κάλυψε απευθείας από τον τηλεοπτικό αέρα του Mega με δύο ζωντανές συνδέσεις η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» όπου μίλησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Στέλιος Πέτσας. Δείτε το σχετικό video από το Mega ΕΔΩ

 Ακολoυθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό και video από την τελετή του Αγιασμού. Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

Οι μέριμνες του βίου και η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού (Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακὴ Γ' Ματθαίου, 11/07/2021 Ματθ. στ´ 22 - 33)


 


Ματθ. στ´ 22 - 33

Οι μέριμνες του βίου και η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;  28 Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· 29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 

31 Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 32 Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

22 Λυχνάρι για το σώμα είναι το μάτι. Αν λοιπόν το μάτι σου είναι απλό (απονήρευτο), όλο το σώμα σου θα είναι γεμάτο φως. 23 Αν όμως το μάτι σου είναι πονηρό, τότε όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Συμπέρασμα: Αν το "φως" σου είναι σκοτάδι, τότε το σκοτάδι σου πόσο θα είναι;

24 Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί δύο αφεντικά ταυτόχρονα. Γιατί ένα από τα δύο θα γίνει: 'Ή τον ένα θα τον απεχθανθεί· και έτσι θα αγαπήσει τον άλλο. 'Η από τον ένα θα «πιαστεί»· και έτσι τον άλλο θα τον καταφρονήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι δυνατό να υπηρετεί κανείς Θεό και Μαμωνάταυτόχρονα.

25 Γι’ αυτό λοιπόν σας το λέω: Μήν αφήνετε τον εαυτό σας, να σας πιάνει αγωνία σχετικά με τη «ζωή» σας, για το τι θα φάτε και τι θα πιείτε, μήτε σχετικά με το σώμα σας, για το τι θα φορέσετε! Δεν είναι ανώτερη η ζωή από το φαϊ; και το σώμα, από το ρούχο; 26 Ρίχτε μια ματιά στα πουλιά που πετούν στον ουρανό. Δεν σπέρνουν. Δεν θερίζουν. Δεν μαζεύουν τρόφιμα σε αποθήκες. Και όμως, ο Πατέρας σας τα τρέφει! Δεν το καταλαβαίνετε, ότι γι΄ Αυτόν εσεις διαφέρετε πολύ από τα πουλιά; 

27 Και ποιός από σας θα μπορέσει ποτέ, όσο κι αν το κάμει στόχο του, να αυξήσει το ανάστημά του κατά ένα πήχυ; 28 Και γιατί "χαλάτε τον κόσμο", για το τι θα φορέσετε; Ρίχτε μια ματιά στα κρίνα του αγρού. Ιδέτε, πώς μεγαλώνουν!  Ούτε στη δουλειά σκοτώνονται, ούτε με υφάσματα και ραψίματα ασχολούνται. 29 Μα σας το λέγω: Ακόμη και ο Σολομών, που είχε τόση δόξα, ποτέ του δεν ντύθηκε σαν ένα από αυτά. 

30 Αν λοιπόν το χορταράκι του αγρού, που υπάρχει μόνο για "σήμερα", και "αύριο" το ρίχνουν στο φούρνο, ο Θεός το ντύνει τόσο όμορφα, πόσο πιο πολύ θα φροντίσει να ντύσει εσάς όμορφα, ολιγόπιστοι! 

31 Μη, λοιπόν, καταλαμβάνεστε από αγωνία για το: τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα φορέσουμε! 32 Αυτά, -όπως το ξέρετε- είναι τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό! Μα ο ουράνιος Πατέρας σας το ξέρει ότι όλα αυτά τα χρειάζεστε στη ζωή. 33 Γι΄ αυτό, εσείς σαν πρώτο και κύριο αίτημά σας, να έχετε, να σας δώσει ο Θεός τη βασιλεία Του και το έλεός Του, και τότε όλα αυτά θα σας τα δώσει και χωρίς να τα ζητάτε! 

 

Λέξη αραμαϊκή: τα χρήματα. Τα χρήματα όταν δεν τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Θεού, τα χρησιμοποιούμε για την απώλειά μας, με οδηγό το διάβολο.

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο Κ.ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΜΠΕΡΓΚΟΛΙΟ) ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ;
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6 Ἰουλίου 2021

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΜΠΕΡΓΚΟΛΙΟ) ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ;

 

Μέ αἰσθήματα λύπης, ἀπογοήτευσης καί μέ πολλά ἐρωτήματα, πληροφορηθήκαμε ἀπό τά ΜΜΕ τήν εἴδηση ὅτι ἡ Ἐξοχωτάτη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἡ Κυβέρνηση κάλεσαν τόν καταληψία τοῦ σεβασμίου Πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης «Πάπα» Φραγκίσκο, νά ἐπισκεφτεῖ τήν Ἑλλάδα, γιά νά «τιμήσει» διά τῆς παρουσίας του, τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τήν ὀθωμανική δουλεία, τήν πλέον κτηνώδη σκλαβιά πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος.

Κλήθηκαν πολλοί ἡγέτες κρατῶν, νά συμμετάσχουν στούς ἑορτασμούς, τά ὁποῖα εἶχαν συμβάλλει θετικά στό μεγάλο ἐθνικό μας γεγονός, βοηθώντας ὑλικά, ἠθικά καί διπλωματικά τό ἀγωνιζόμενο Ἔθνος μας γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἀποτίναξης τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, τήν ἐθνική μας ἀποκατάσταση. Ἐρωτᾶται: τό «Κράτος τοῦ Θεοῦ», ἡ Παποσύνη τοῦ Βατικανοῦ, ἀνήκει στά Κράτη ἐκεῖνα τά ὁποῖα προσέφεραν ἔστω ἐλάχιστες ὑπηρεσίες στό δοκιμαζόμενο Γένος μας, προκειμένου νά παραστεῖ ὁ σημερινός πολιτικός ἡγέτης του καί νά συμμετάσχει στούς ἐθνικούς μας ἑορτασμούς; Δυστυχῶς, ὄχι! Δέν ὑπάρχει τό παραμικρό δεῖγμα ὅτι ὁ Παπισμός προσέφερε τήν παραμικρή ἀρωγή στό ἀγωνιζόμενο Ἔθνος μας, οὔτε ἕναν λόγο συμπαράστασης δέν πρόφερε! Ἀντίθετα μάλιστα, συγκαταλέγεται στίς δυνάμεις ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἐπέδειξαν ἀπόλυτη ἀδιαφορία, ἕως ἐχθρότητα στήν ἐθνική μας ὑπόθεση!

Ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ὁ Παπισμός, ἀπό γεννησιμιοῦ του, ἀποτελεῖ τήν ἀκραία ἔκφραση ἐμπαθοῦς ἀνθελληνισμοῦ. Μαρτυρεῖ περίτρανα πώς ὁ Παπισμός, ὡς ἰδεολογική ἔκφραση καί ὡς κοσμικός ὀργανισμός (διότι περί τούτου πρόκειται), εἶναι ἀποδεδειγμένα ὁ πλέον ὁρκισμένος ἐχθρός του Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ! Καί γιά νά μήν φανοῦμε «ὑπερβολικοί», παραθέτουμε ὁρισμένα ἱστορικά γεγονότα (ἀπό τά πολλά) τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τό μέγεθος τοῦ ἀνθελληνισμοῦ καί τῆς ἐχθρότητας τοῦ Παπισμοῦ κατά τοῦ Γένους μας.

Οἱ ἀνθελληνικές ρίζες ἀνάγονται στούς βαρβάρους Τεύτονες καί Φράγκους, (8-9ο μ. Χ. αἰῶνα), στούς δημιουργούς τοῦ Παπισμοῦ. Νά διευκρινίσουμε πώς οἱ σχέσεις Ρωμαίων καί Ἑλλήνων ἦταν σχετικά ἁρμονικές καί ὁ ἕνας πολιτισμός συμπλήρωνε τόν ἄλλο,  κάνοντας λόγο γιά ἑλληνορωμαϊκό πολιτισμό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τό βάθρο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ρωμαῖοι καί Ἕλληνες συνυπῆρξαν γιά περισσότερο ἀπό χίλια χρόνια. Μάλιστα οἱ πρῶτοι ἐκτιμοῦσαν τόν Ἑλληνισμό καί τόν θεωροῦσαν ἀνώτερο πολιτισμικά ἀπό τόν δικό τους καί μάλιστα θεωροῦσαν τιμή τους νά ἀποκαλοῦνται Ἕλληνες! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἀπολάμβανε, τήν πρώτη χιλιετία, τιμητική θέση, ἀποκαλούμενη «προκαθημένη τῆς ἀγάπης» καί οἱ Ρωμαῖοι Ἐπίσκοποι ἦταν ὅλοι σχεδόν ἑλληνομαθεῖς καί φιλέλληνες.

Σέ ἀντίθεση μ’ αὐτούς οἱ βάρβαροι Φράγκοι ἔτρεφαν ἐξ’ ἀρχῆς ἐχθρότητα πρός τούς Ρωμαίους, Ἀνατολικούς καί Δυτικούς. Υἱοθέτησαν ἕναν αἱρετικό Χριστιανισμό καί καλλιέργησαν μία ἐμφανῆ ἀποστροφή καί μῖσος πρός τήν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία κυριαρχοῦσε σέ Ἀνατολή καί Δύση. Τήν αἱρετική ἐκδοχή τήν υἱοθέτησαν ὡς διαφοροποίηση μέ τήν Ρωμηοσύνη, γιά νά ἐπιτύχουν τόν βάρβαρο ἐπεκτατισμό τους, νά καταλάβουν τήν ρωμαϊκή αὐτοκρατορία καί νά ἐγκαταστήσουν τή δική τους ἐξουσία, βασισμένη στό φεουδαρχικό σύστημα καί τήν δουλοπαροικία. Ὁ θεμελιωτής τοῦ φραγκισμοῦ Καρλομάγνος (747-814), ἀποδεικνύεται ὡς ἕνας ἀπό τούς χειρότερους ἀνθέλληνες, κατηγορώντας τούς Ὀρθοδόξους ὡς …αἱρετικούς! Γιά νά μειώσουν τήν ἀξία τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων τῆς Ἀνατολῆς,  τούς προσέδωσαν τήν ὀνομασία «Γραικοί», δηλαδή ἀγροῖκοι! Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαία αὐτή ἡ συμπεριφορά, διότι εἶναι ἡ ἐποχή πού τό Ἀνατολικό Ρωμαϊκό Κράτος μεταλλάσσεται σέ ἑλληνικό. Δέν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι ὁ μέγας ἀνθέλληνας Καρλομάγνος εἶναι κορυφαῖος «ἅγιος» του Παπισμοῦ!

Ἡ ἐχθρότητα κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων καί κύρια τῶν Ρωμαίων της Ἀνατολῆς, ἐντάθηκε μέ τήν ἐκδίωξη τοῦ τελευταίου Ὀρθοδόξου Πάπα τό 993 μΧ καί μέ τήν κατάληψη ἀπό τούς Φράγκους τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης τό 1046, ἡ ὁποία κορυφώθηκε μέ τό «σχίσμα» τοῦ 1054, μεταφέροντας ταυτόχρονα ὅλες τίς φραγκικές κακοδοξίες, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας στήν κατακτημένη Εὐρώπη καί ἐξαφανίζοντας διά σκληρῶν διωγμῶν, σφαγῶν, δηώσεων καί καταστροφῶν κάθε τί τό ρωμαίϊκο καί ὀρθόδοξο. Ὅπως εἶχε ἀποδείξει μέ ἐπιστημονική ἀκρίβεια ὁ μακαριστός καθηγητής Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ βάρβαρος φραγκισμός μισοῦσε τήν Ρωμηοσύνη (ἀνατολική καί δυτική). Στή Δύση, μέ τούς ἐπεκτατικούς καί καταστροφικούς πολέμους, ἐξαφάνισε τή ρωμαίϊκη παράδοση καί τήν Ὀρθοδοξία καί ἐπέβαλε τήν φραγκική παράδοση. Μετά τήν κατάκτηση τῆς Ρώμης ἐξαφανίζεται ἡ ρωμαϊκή παράδοση, καί κυριαρχεῖ ἡ φραγκική, ἡ φραγκολατίνικη, ἡ ὁποία «βαπτίστηκε» ρωμαϊκή, γιά νά τήν σφετεριστεῖ.

Μελετώντας κάποιος τίς πηγές τῆς ἐποχῆς ἐκπλήσσεται ἀπό τό μένος τῶν Φράγκων παπικῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων, τούς ὁποίους ταύτισαν μέ τούς «αἱρετικούς» Ἕλληνες. Οἱ ὕβρεις καί οἱ συκοφαντίες τους εἶναι ἀπερίγραπτες. Ἀπαιτοῦσαν μέ δαιμονικό στόμφο τήν ὁλοκληρωτική ὑποταγή στήν φραγκική ἐξουσία. Ὀργάνωσαν τίς διαβόητες Σταυροφορίες γιά τήν στρατιωτική ὑποταγή τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Ἀνατολῆς στήν φραγκική ἐξουσία, τήν ὁποία ἐξέφραζε καί συνεχίζει νά ἐκφράζει ὡς σήμερα ὁ ἐγκάθετος τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς Ρώμης «Πάπας».

Ἐφεῦραν  τήν Οὐνία, τήν πιό δαιμονική ἐπινόηση τοῦ Παπισμοῦ, ἡ ὁποία διά τῆς δολιότητας καί τῆς ἀπάτης ἐξαπατᾷ Ὀρθοδόξους καί τούς καθιστᾶ αἱρετικούς παπικούς. Χρησιμοποίησε ἀκόμα ἀνείπωτη βία, σέ συνεργασία συχνά μέ «ὀρθοδόξους», ὅπως ὁ μαρτυρικός θάνατος, διά πυρός τῶν μοναχῶν της Ἱερᾶς Μονῆς Ζωγράφου Ἁγίου Ὅρους, ἐπί τοῦ ἐξωμότη πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου (1225-1297), καί τῶν ἄλλων 88 Ἁγιορειτῶν μαρτύρων Ὁσιάθλων Πατέρων. Νά σημειωθεῖ, πώς ὅταν εἰσῆλθαν στό ἁγιώνυμο Ὅρος οἱ παπικοί καί οἱ «ἑνωτικοί», ἕνας ἅγιος ἀσκητής εἶδε σέ ὅραμα τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ Ὁποία τόν προειδοποίησε: «ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ μου, φυλαχτεῖτε»! Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης καί τόν μαρτυρικό θάνατο διά πυρός τῶν Ὁσιάθλων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καντάρας Κύπρου, διότι δέν ἤθελαν νά ὑποταχτοῦν στήν κυριαρχία τοῦ «Πάπα» καί στά ἄζυμα.

Πρῶτο καίριο καί μοιραῖο πλῆγμα κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων καί κατά συνέπεια τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς, ὑπῆρξε ἡ Δ΄ Σταυροφορία (1204) ἀπό τούς μισθοφόρους φράγκους, ὑποκινούμενοι καί χρηματοδοτούμενοι ἀπό τόν Παπισμό. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἀνυπολόγιστα καταστροφικό. Εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη τραγῳδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό ἀβυσσαλέο μῖσος τους ἐκδηλώθηκε μέ σφαγές, βιασμούς, λῃστεῖες καί οἱ καταστροφές, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν προηγούμενο στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Τό ἴδιο καί οἱ ἀσέβειες κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Βεβήλωσαν ὅλες τίς Ἐκκλησίες τῆς Βασιλεύουσας, κατέκλεψαν ὅ,τι πολύτιμο ὑπῆρχε. Ὡς καί βιασμούς γυναικῶν  διέπραξαν μέσα στούς Ναούς. Μάλιστα στήν Ἁγία Σοφία, ἀνέβασαν μία διαβόητη πόρνη στήν Ἁγία Τράπεζα, νά χορέψει πορνικούς χορούς! Διέλυσαν τήν αὐτοκρατορία καί ἐγκατέστησαν Φράγκους αὐτοκράτορες, «Ἐπισκόπους» καί ἡγεμόνες σέ ὅλη τήν ἐπικράτειά της. Ἀπό τότε δέν μπόρεσε νά ἀνακτήσει ἡ ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία τῆς Ἀνατολῆς οὔτε στό ἐλάχιστο τήν πρότερη δύναμή της, ὁδηγώντας την στήν παρακμή καί τήν ὑποταγή στούς Ὀθωμανούς! Καί μετά τήν ἀνάκτηση τῆς Πόλης (1261), τά περισσότερα ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας εἶχαν παραμείνει στούς Φράγκους.

Ὁ Παπισμός ἐν συνέχειᾳ, μέ τήν προέλαση τῶν ἀλλοθρήσκων Ὀθωμανῶν, δέν ἔκανε τίποτε νά βοηθήσει στήν ἀναχαίτισή τους, ἀντίθετα ἔβλεπε μέ χαιρεκακία καί ἐκδικητική διάθεση τήν συρρίκνωση τῆς Αὐτοκρατορίας. Παρά τίς ἱκεσίες, ἀλλά καί τίς ἀνεπίτρεπτες ἐκπτώσεις στήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, γιά βοήθεια, τό Βατικανό παρέμεινε ἀμέτοχο. Ἀκόμη καί μετά τήν ληστρική  Σύνοδο τῆς Φεράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), ὁ «Πάπας» δέ σεβάστηκε τή συμφωνία καί δέν ἔστειλε τήν παραμικρή βοήθεια γιά νά σωθεῖ ἡ Κωνσταντινούπολη. Ἐδῶ νά σημειωθῆ τό τραγικό λάθος τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ τοῦ Β΄ καί τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιπροσωπείας, ἀντί νά προσέλθουν στήν ὀρθοδοξοῦσα Σύνοδο Κωνσταντίας-Βασιλείας (1431-1434) καί στόν Προεδρεύοντα αὐτῆς Ὀρθοδοξοῦντα Καρδινάλιο Ἰούλιο Καισαρίνι, προσῆλθον στόν καθηρημένο ἀπό τήν Σύνοδο Πάπα Εὐγένιο Δ΄ μέ ἐπακόλουθο τήν ληστρική Φερράρα-Φλωρεντία. Ἐάν δέν εἶχε ἐπισυμβεῖ αὐτό τό τραγικό λάθος σήμερα, δέν θά ὑπῆρχε οὔτε Παπισμός οὔτε Διαμαρτύρησις.

Κατά τήν ἅλωση (1453) ὁ Παπισμός ἐνοίωσε ἀπίστευτη ἀνακούφιση, θεωρώντας καί διαδίδοντας τήν ἄποψη ὅτι αὐτή ὑπῆρξε «θεία τιμωρία» κατά τῶν «αἱρετικῶν Ἑλλήνων»! Λέγεται πώς, ὅταν ἔφτασε ἡ εἴδηση στή Ρώμη, ὁ «Πάπας» ἐξέφρασε τήν ἀνακούφισή του καί ἔκανε δοξολογία στό Θεό γιά νά τόν εὐχαριστήσει γιά τήν τιμωρία τῶν ἀπείθαρχων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων! Εἶναι ἐπίσης γνωστό πώς στά 1463 ὁ «Πάπας» Πίος ὁ B΄, ἔστειλε ἐπιστολή στόν Σουλτάνο, ἀναγνωρίζοντας τον ὡς διάδοχο τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, προτείνοντάς του νά γίνει χριστιανός καί νά γίνει ὑποτελής του. Ἐπίσης τοῦ δήλωνε ὅτι θά τοῦ προσέφερε «τόν ἰσχυρό βραχίονά του, προκειμένου νά τιμωρηθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι πού πλήττουν τά δικαιώματα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί ἐπαναστατοῦν ἐναντίον τῆς μητέρας Ἐκκλησίας τους. Σαφής ἀναφορά στούς ἀνθενωτικούς πού δέν ἤθελαν νά ἐφαρμόσουν ὅσα ἀποφασίστηκαν στή Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας καί τώρα συνεργάζονταν μαζί του»! (https://pneymatiko.wordpress.com). Πίστευε ὁ ἀφελής ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχε λήξει, ὅτι οἱ ἀλλόθρησκοι εἶχαν τελειώσει τήν «αἱρετική» Ἀνατολή καί γι’ αὐτό θριαμβολογοῦσε!

Τά βάσανα τῶν ὀρθόδοξων ὑποδούλων ἔφταναν καί ὡς τή Ρώμη, ἀλλά αὐτή κώφευε ἐπιδεικτικά. Οὐδεμία συμπαράσταση, κανένα διάβημα πρός τήν «Ὑψηλή Πύλη», γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ὀρθοδόξων ραγιάδων, παρά τήν  πολιτική δύναμη πού διέθετε, δέν ἔκαμε ποτέ στούς τέσσερις αἰῶνες τῆς δουλείας. Ἀντίθετα, ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά νά ἐκμεταλλευτεῖ τή δύσκολη κατάσταση τῶν Ὀρθοδόξων γιά νά πραγματοποιήσει τό σχέδιο ὑποταγῆς τους στήν ἐξουσία τοῦ Παπισμοῦ. Μέ τήν ἀνοχή τῶν Ὀθωμανῶν, προφανῶς καί τήν ἐξαγορά μέ πακτωλούς χρημάτων, ἔστελνε «ἱεραποστόλους» γιά τήν «κατήχηση» τῶν «ἀκατήχητων» Ρωμηῶν, μεταστρέφοντάς τους στήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἐπίσης στίφη παπικῶν μοναχικῶν ταγμάτων, κύρια τῶν Ἰησουϊτῶν, ἁλώνιζαν τόν ἑλληνικό χῶρο ἀσκώντας ἀσφυκτική κατάσταση στούς Ὀρθοδόξους καί ἱδρύοντας παπικά σχολεῖα, προσελκύοντας πλῆθος ἑλληνοπαίδων στό παπικό δόγμα. Ὅταν ἔβρισκαν ἀντίσταση, φέρονταν μέ ἀπίστευτη βιαιότητα, μέ τρανταχτό παράδειγμα τόν στραγγαλισμό τοῦ μαρτυρικοῦ Ἁγίου Πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρη (1638) ἀπό τούς Τούρκους κατ’ ἀπαίτηση τῶν Ἰησουϊτῶν τοῦ Βοσπόρου!

Οἱ παπικοί τῆς Ἑλλάδος, κατοικώντας κυρίως στά νησιά τοῦ Αἰγαίου δέ γνώρισαν ποτέ δουλεία, διότι εἶχε φροντίσει τό Βατικανό, μέ εἰδικές συμφωνίες μέ τήν «Ὑψηλή Πύλη», νά ζοῦν ἐλεύθερα, ὅπως οἱ μουσουλμάνοι! Οἱ παπικοί κάτοικοι τῆς Σύρου,  ἀπολάμβαναν ἰδιαίτερων προνομίων ἀπό τόν Σουλτάνο καί τό νησί τους γνώριζε μεγάλη οἰκονομική ἄνθηση ἐξαιτίας τῆς ἐμπορικῆς κίνησης πού εἶχε. Παράλληλα εἶχαν καί τήν προστασία τῆς ὁμόθρησκης Γαλλίας. Αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ἄν ἤθελε ὁ Παπισμός θά ἀσκοῦσε τήν ἴδια πίεση καί γιά τό σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά δέν τό ἔκανε! Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια τό ξέσπασμα μεγάλου μίσους μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν τῶν Κυκλάδων, τό ὁποῖο φυσικά εἶχε δημιουργήσει ἡ παπική προπαγάνδα. Τό Βατικανό κατάφερε νά θρέψει αὐτό τό μῖσος τῶν Ἑλλήνων Παπικῶν κατά τῶν Ἑλλήνων Ὀρθόδοξων, ὥστε νά τούς μισοῦν περισσότερο ἀπό τούς Τούρκους, διότι δέν ἤθελαν νά ἀσπαστοῦν τόν Παπισμό! Ἀπό τόν καιρό τῆς Φραγκοκρατίας καί φυσικά στά χρόνια της Τουρκοκρατίας, καταπίεζαν σκληρά τους Ὀρθοδόξους, γιά νά τούς ἀναγκάσουν νά ἀλλαξοπιστήσουν.

Τό μῖσος τῶν Ἑλλήνων Παπικῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων καί τά φιλοτουρκικά τους αἰσθήματα ἀλλοίωσε ἐντελῶς τό ἐθνικό τους φρόνημα, ὥστε νά μή λάβουν μέρος στήν Ἐπανάσταση. Μέ τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης οἱ ἐπαναστατημένοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δέν εἶχαν ἀπέναντί τους μόνο τόν κατακτητή ἀλλά ἀκόμα καί τούς παπικούς Ἕλληνες τῶν νησιῶν τῶν Κυκλάδων, οἱ ὁποῖοι ἀντιτάχτηκαν στόν ξεσηκωμό τῶν Ἑλλήνων καί συντάχτηκαν μέ τούς Τούρκους! Οἱ Παπικοί Συριανοί, μέ τό ξέσπασμα τῆς Ἐπανάστασης διάλεξαν στρατόπεδο, τό Τουρκικό! Ἀφοῦ δήλωσαν τήν πιστή ὑποταγή τους στό Σουλτάνο, ἀνάλαβαν σημαντική δράση διευκολύνσεων τοῦ Τουρκικοῦ Στόλου, τόν ὁποῖο ἐφοδίαζαν καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα!

Καί ὄχι μόνον αὐτό: ἐκδήλωναν αἰσθήματα χαρᾶς καί ἱκανοποίησης γιά τίς ἀποτυχίες τῶν Ἑλλήνων! Εἶναι ἱστορικά μαρτυρημένο πώς ὅταν πληροφορήθηκαν οἱ Παπικοί τῶν Κυκλάδων τή φοβερή σφαγή τῆς Χίου, πανηγύρισαν καί ἐξεδήλωσαν τή χαρά τους «διά χορῶν καί ᾀσμάτων»! «Ἡ ἄτοπος χαρά —τονίζει ὁ Χέρσμπεργκ— μεθ’ ἧς λέγεται ὅτι οἱ Λατῖνοι κάτοικοι τῆς Σύρου (δήλ. οἱ Ρ/Καθολικοί Ἕλληνες) ἐχαιρέτιζον τάς συμφοράς τῶν Ἑλλήνων, καί ἰδίως τήν πτῶσιν τῆς Χίου, καί ἄλλα δείγματα ἐχθρικῶν φρονημάτων ἐπήνεγκον ἐν Σύρῳ ἤδη περί τά τέλη τοῦ 1822 πολλάς πολλάκις γενομένας συγκρούσεις πρός τούς Ἰονίους Ναύτας καί πρός ἄλλους Ἕλληνας Νησιώτας». Ναί, πανηγύριζαν γιά τίς σφαγές τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων οἱ «ἕλληνες» παπικοί! Ἐπίσης ὅταν πρόσφυγες ἀπό τίς Κυδωνίες, τή Σμύρνη, τή Χῖο καί τά Ψαρά, γιά νά ἀποφύγουν τίς σφαγές τῶν Τούρκων, ζήτησαν καταφύγιο στή Σῦρο, συνάντησαν τήν ἐχθρότητα τῶν παπικῶν, «οἱ ἐλεεινότεροι αὐτῶν (οἱ Λατινοέλληνες) Συριανοί — ἵνα μή μιανθῶσιν βεβαίως— ἀντέκρουσαν καί δι’ ὅπλων τήν θρησκευτικήν λατρείαν τῶν ἐν τῇ νήσῳ καταφυγόντων ὀρθοδόξων τῆς Σμύρνης, τῶν Κυδωνιῶν καί διαφόρων ἄλλων τόπων»! Τούς ἐμπόδιζαν νά τελοῦν τίς ὀρθόδοξες τελετές τους καί τό χειρότερο: δέν τούς πωλοῦσαν ψωμί καί δέν τούς ἐπέτρεπαν νά πιοῦν νερό!

Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια, ὅταν στίς ἀρχές τοῦ 1823 ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες ἀποβιβάστηκαν στό Νησί, ὡς ἀντίποινα γιά τήν προδοτική καί ἀπάνθρωπη συμπεριφορά τῶν παπικῶν τῶν Κυκλάδων, γιά τό ἐθνικό αὐτό ἀνοσιούργημά τους, νά τούς τιμωρήσουν, καταστρέφοντας μαγαζιά καί ἀποθῆκες παπικῶν πού βρίσκονταν στό λιμάνι. Ἡ Σύρος σώθηκε ἀπό μεγαλύτερες καταστροφές, ἐπειδή ἐμφανίστηκε Γαλλικό πολεμικό πλοῖο καί οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀναγκάστηκαν νά ἀποχωρήσουν!

Ὑπάρχουν ἀξιόπιστες ἱστορικές ἀποδείξεις γιά τήν προδοτική στάση τῶν Ἑλλήνων παπικῶν κατά τή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα: Ἔγραψε ὁ ἱστορικός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Σ. Τρικούπης: «Ἡ ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας φωνή ἀντήχησε καθ’ ὅλας τάς Κυκλάδας καί πολλάς τῶν Σποράδων. Μόναι αἱ καρδίαι τῶν τοῦ δυτικοῦ δόγματος Ἑλλήνων ἐκώφευσαν. Ἐφάνη κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ὑπό τήν μορφήν τοῦ δόγματος τούτου, ὅλη ἡ ἀσχημοσύνη τοῦ φανατισμοῦ προτιμήσαντος τήν ἡμισέληνον τοῦ σταυροῦ καί τήν δουλείαν τῆς ἐλευθερίας. Οὐδείς τῶν ἐν Πελοποννήσῳ καί τῇ Στερεᾷ Ἑλλάδι Ἑλλήνων πρεσβεύει τό δυτικόν δόγμα. Ἐνδεκακισχιλίους τοῦ δόγματος τούτου περιεῖχαν αἱ τέσσαρες νῆσοι τοῦ Αἰγαίου, Σύρα, Τῆνος, Νάξος καί Σαντορίνη. Ἐξαιρουμένων δέ πολλά ὀλίγων φανέντων ἀληθῶν Ἑλλήνων ἐπί τοῦ ἀγῶνος, οἱ λοιποί καί ἀντεῖπαν καί ἀντέπραξαν φανερά καί κρυφίως, καί σχέσεις ἔλαβον μυστικάς πρός τούς ἐχθρούς τοῦ Ἔθνους, καί χαράν μεγάλην ἀσυστόλως ἔδειξαν ἐπί ταῖς ἀποτυχίαις τῶν ὁμογενῶν (π.χ. ὅταν ἔμαθαν τήν καταστροφή καί τίς σφαγές τῆς Χίου ἐχόρευαν ἀπό τή χαρά τους!)… Τόσην δέ κλίσιν ἔδειξαν πρός τούς Τούρκους οἱ δυτικόφρονες ἐν γένει καί κατ’ ἐξοχήν οἱ τῆς Σύρας, οὕς εὐτύχησεν ἡ Ἐπανάστασις, καί τόσον ὀλίγην πεποίθησιν εἶχον ἐπί τῇ εὐοδώσει τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος, ὥστε συνεισέφερον διπλούς φόρους, τούς μέν ἐξ ἀνάγκης χάριν τῶν Ἑλλήνων, τούς δέ ἐκ προαιρέσεως χάριν τῶν Τούρκων»!

Ἐπίσης ὁ ἱστορικός Φιλήμων σημείωσε τά ἑξῆς γιά τήν ἀντεθνική στάση τῶν παπικῶν: «Οἱ ἑτερόδοξοι ἀντεβοήθουν τοῖς Τούρκοις, ἐδῶ μέν παρεμβάλλοντες μυρία προσκόμματα, ἐκεῖ δέ σιτίζοντες φρούρια πολιορκούμενα, καί πανταχοῦ, ὅπου ἄν ἠδύναντο, κατασκοπεύοντες καί προδίδοντες πᾶν Ἑλληνικόν Κίνημα… Κατά τόν ἀγῶνα εἴδομεν Τούρκους στρατεύοντας κατά τῶν Ἑλλήνων, οὐχί δέ καί Λατινοδόξους Ἕλληνας τοῦ Αἰγαίου ὁπλιζομένους ὑπέρ τῆς κοινῆς πατρίδος»!

Οἱ παπικοί τῶν Κυκλάδων ἦταν στήν πλειοψηφία τους πλούσιοι, καθ’ ὅτι, ὅπως προαναφέραμε, εἶχαν τήν εὔνοια τοῦ Σουλτάνου. Παρά ταῦτα δέν ἔδωσαν τήν παραμικρή οἰκονομική βοήθεια στόν Ἀγῶνα. Ὅταν οἱ ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες σταμάτησαν νά ἀποδίδουν τούς φόρους τους στούς Τούρκους, ἐκεῖνοι συνέχισαν νά τούς ἀποδίδουν κανονικά!

Ὑπάρχει καί χειρότερη διάσταση. Οἱ παπικοί, μέ τή στάση τους ἀμφισβητοῦσαν καί αὐτή ἀκόμη τήν ἑλληνικότητα τῶν νησιῶν, ἀκόμη καί τή δική τους ἑλληνικότητα! Ὁ ἱστορικός Δ. Κόκκινος σημειώνει: «…πλήν ἐλαχίστων, πού ἐδείχθησαν πραγματικοί Ἕλληνες κατά τόν ἀγῶνα, οἱ ἄλλοι (Ρ/Καθολικοί) ἀντέδρασαν ὅσον ἠμπόρεσαν καί κρυφά καί φανερά, προσεπάθησαν νά ἐμφανίσουν τάς νήσους των ὡς ἀντιστρατευομένας εἰς τήν ἐπανάστασιν καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἔδρασαν ὡς πραγματικοί ἐχθροί, ἐφοδιάζοντες πολιορκούμενα τουρκικά φρούρια, κατασκοπεύοντες τούς Ἕλληνας, καί ἐξακολουθοῦσαν νά καταβάλλουν τόν πρός τούς Τούρκους φόρον καί κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπαναστάσεως, παρουσιάζοντες κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ἀμφίβολον τήν ἑλληνικότητα τῶν νήσων των»! «Ἐκ τοῦ γράμματος τῶν ἐφόρων βλέπω, ὅτι οἱ Λατῖνοι συμπατριῶται σας, ἐτόλμησαν νά ἀρνηθῶσι τό χρέος τῆς ἀναλόγου φορολογίας. Δέν τούς ἔπρεπε διά θρησκευτικάς διαφοράς νά ἀναισθητῶσι εἰς τά πολιτικά χρέη των καί νά φέρωνται εἰς τήν ἱεράν πατρίδα ὡς ἐχθροί. Πασχίσατε λοιπόν νά τούς δώσετε νά καταλάβουν ὅτι εἶναι συμπατριώται, ὁμογενεῖς καί ὅτι εἶναι χρέος των καί χριστιανικόν καί πολιτικόν νά ἀγαποῦν τήν πατρίδα, νά συνεισφέρουν εἰς τάς κοινάς χρήσεις της καί ὡς ἀδελφοί καί τέκνα τῆς αὐτῆς μητρός νά συναγωνίζωνται προθύμως ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας της».

Ὅταν δέ πιέζονταν ἀπό τήν Ἑλληνική Διοίκηση, διαμαρτύρονταν στίς παπικές δυτικές κυβερνήσεις. Ἔτσι ὁ Δεγρανμπρέ, διοικητής τῆς φρεγάδας «Σαλαμάνδρα», ἀπαγόρευε «κατά διαταγήν ἀνωτέραν» στόν ἔπαρχο τῆς Νάξου, Φώτη Καραπᾶνον, νά εἰσπράξῃ τά δέκατα ἀπό τούς Γκραικολατίνους, γράφοντάς του, κοντά στ’ ἄλλα: «Οἱ καθολικοί Λατῖνοι Ἕλληνες ἤ καί ἄλλοι, προστατεύονται ὑπό τῆς Γαλλίας… Θά σᾶς ἐμποδίσω διά τῆς βίας, τοῦ νά φορολογήσετε ὁπωσδήποτε τά ὑπάρχοντα των». Καί ἀπειλοῦσε, ὅτι θά τόν ἐδίωχνε στήν Ὕδρα! Μέ τό νά ἀρνοῦνται νά συνεισφέρουν τά ἐθνικά δικαιώματα ὡς Ἕλληνες καί νά ἀποδίδουν στούς Τούρκους, ἀποδεικνύεται ὅτι δέν ἤθελαν τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί ἀμφισβητοῦσαν τήν ἑλληνική κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου!

Τή στιγμή πού ἀρνοῦνταν νά προσφέρουν ἔστω ἐλάχιστη βοήθεια στούς Ἕλληνες ἀγωνιστές, ἔστελναν γενναιόδωρες ἀποστολές στούς Τούρκους, σέ χρήματα, τροφές, ἴσως καί πολεμοφόδια. «Ἐκ τῶν τοιούτων Δυτικῶν Ἑλλήνων ὑπῆρξαν καί τίνες, οἱ ὅποιοι ἔστελλον τροφάς εἰς τούς Τούρκους τῆς Εὔβοιας κᾶ τῆς Κρήτης καί ὡδήγουν τούς Τουρκικούς στόλους εἰς ἐκεῖνα τά μέρη», (Σπηλιάδη, Ἀπομνημονεύματα», τ. Α΄, α. 556)! Μέ ἄλλα λόγια οἱ Τοῦρκοι κατακτητές καί τύραννοι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ βρῆκαν πολύτιμους συμμάχους τους τούς παπικούς τῆς Ἑλλάδος! Ὁ Κυκλαδίτης ἱστορικός Δ. Πασχάλης, εἶναι κατηγορηματικός: «Οἱ Καθολικοί, καίτοι πάντες σχεδόν Ἕλληνες τό γένος καί τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν λαλοῦντες, λόγω μόνον τῆς διαφορᾶς τοῦ θρησκεύματος, ἐκώφευσαν εἰς τήν φωνήν τῆς πατρίδος καί ἐτήρησαν πράγματι ἀντεθνικήν στάσιν καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος»!

Τήν ἀνθελληνική τους στάση ἐκδήλωσαν καί μέ τό νά μήν θέλουν νά ἀναγνωρίσουν τήν Ἑλληνική Διοίκηση! Σέ ἔγγραφο, ποῦ ἔστειλε ὁ ἔπαρχος Τήνου Σπυρίδων, στά 1822 στήν «Προσωρινήν Διοίκησιν Ἑλλάδος», ἀναφέρει πώς οἱ παπικοί τῶν Κυκλάδων «μή ἀναγνωρίζοντες τήν Ἑλληνικήν Διοίκησιν οὐδέν ἀπέδιδον, καίπερ ἔχοντες τά πλέον εὔκαρπα μέρη»!

Τήν ἴδια καί χειρότερη στάση κρατοῦσε καί τό Βατικανό, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα, συντασσόμενο πλήρως μέ τίς ἀντιδραστικές Εὐρωπαϊκές δυνάμεις τῆς ἐποχῆς  καί κύρια τῆς διαβόητης «Ἱερᾶς Συμμαχίας». Τή στιγμή πού χιλιάδες Εὐρωπαῖοι ἔβλεπαν μέ συμπάθεια καί θαυμασμό τόν τιτάνιο ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, νά ἀποτινάξουν τήν ὀθωμανική τυραννία, γενόμενοι ἔνθερμοι φιλέλληνες καί συμμετέχοντες ὑλικά, ἠθικά, ἀκόμα καί ὡς πολεμιστές στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων, τό «κράτος τοῦ Θεοῦ» παρέμεινε παγερά ἀδιάφορο. Προφανῶς, ὠθοῦσε κρυφά τούς Ἕλληνες παπικούς νά ἐναντιωθοῦν στήν Ἐπανάσταση καί νά συνταχτοῦν μέ τούς Τούρκους! Οὐδεμία συμπαράσταση ἐκδήλωσε πρός τούς ἀγωνιζομένους Ἕλληνες! Κανένα λόγο συμπάθειας! Οὐδεμία διαμαρτυρία πρός τήν «Ὑψηλή Πύλη» γιά τίς τουρκικές θηριωδίες καί γενοκτονίες! Κανένα διάβημα τῆς πανίσχυρης παπικῆς διπλωματίας πρός τίς εὐρωπαϊκές δυνάμεις γιά ἀλλαγή στάσης πρός τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση!

Μάταια οἱ ἀγωνιστές ἔστελναν ἀντιπροσωπεῖες στό Βατικανό, νά ἀποσπάσουν ἔστω καί μία τυπική ὑποστήριξη. Μετά τό Συνέδριο τῆς Βερόνας (1822) ὁ ἀπεσταλμένος τῆς Ἑλληνικῆς Διοίκησης πῆγε στό Βατικανό, νά ζητήσει βοήθεια, ἀλλά ὁ «πάπας» δέν ἔδειξε τήν παραμικρή ἀνταπόκριση. Ὁ Μαυροκορδᾶτος μέ τόν Νέγρη προχώρησαν σέ μυστικές διαβουλεύσεις μέ τό Βατικανό, ὑποσχόμενοι τήν «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν» ἄν αὐτό βοηθοῦσε τήν ἔκβαση τοῦ Ἀγῶνα. Καί πάλι βρῆκαν κλειστές τίς πόρτες τῆς «Ἁγίας Ἕδρας»! Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός μετέβη στήν Ἰταλία καί ζήτησε νά δεῖ τόν «πάπα» Πίο Ζ΄, ἀλλά ἐκεῖνος ἔδειξε ἀπροθυμία καί ἔθεσε ὡς προϋπόθεση τήν «ἐπιστροφή τῶν Ὀρθοδόξων στήν δικαιοδοσία τοῦ ὑπερτάτου ποντίφηκα», γιά νά προσφέρει τή βοήθειά του στούς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες! Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1822 ὁ Μαυροκορδᾶτος προσκαλεῖ τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Νάξου Ἀνδρέα Βεγγέτι, νά μεταβῇ στήν Κόρινθο γιά συνομιλίες σχετικά μέ ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, πρόσκληση πού ἐπανέλαβε καί ὁ Θεόδωρος Νέγρης. Ὁ Βεγγέτι βολιδοσκόπησε τή Ρώμη, ἀλλά ἐκείνη τοῦ σύστησε νά παραμείνῃ στή Νάξο, ἄν ἡ ἑλληνική πλευρά δέν ἤθελε τήν ἕνωση στή βάση τῶν ἀποφάσεων τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας καί δέν τοῦ παρεῖχε ἀσφάλεια καί προστασία ἡ Πύλη καί ὁ Γάλλος πρέσβης. Τελικά ἡ συνάντηση δέν πραγματοποιήθηκε λόγω καί τῆς ἀπροθυμίας τῶν Παπικῶν!

Ἀλλά καί μετά τήν ἀπελευθέρωση τό Βατικανό δροῦσε ἀπόλυτα ἀνθελληνικά. Ὁ παπικός Ὄθωνας ἐκτελοῦσε πιστά τά παραγγέλματα τοῦ Βατικανοῦ, γιά τήν ἅλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι γνωστές οἱ περιπέτειες τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ ἀπό τήν διαβόητη Ἀντιβασιλεία καί τήν διάλυσι 429 Μοναστηριῶν καί τήν διαρπαγή καί δήμευσι τῆς περιουσίας αὐτῶν.

Κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή ὁ «πάπας» ἔστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα στόν Μουσταφᾶ Κεμάλ, συγχαίροντας τον γιά τήν καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μ. Ἀσία καί τίς ἀνείπωτες σφαγές τῶν Ἑλλήνων!

Κατά τόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο οἱ Ἕλληνες Παπικοί ἔλαβαν ὁδηγίες ἀπό τό Βατικανό πώς νά προφυλαχτοῦν ἀπό τούς βομβαρδισμούς τῶν ἰταλικῶν ἀεροπλάνων, μέ εἰδικά σήματα στίς ταράτσες τῶν σπιτιῶν τους! Δέν εἶναι γνωστό ἄν πολέμησαν τούς ὁμοπίστους τους παπικούς. Οὐδεμία ἐπίσης συμμετοχή εἶχαν στήν ἀντίσταση κατά τῶν κατακτητῶν. Κι ἀκόμα, εἶναι βεβαιωμένο, πώς οἱ Ἕλληνες Παπικοί δέν ἐνοίωσαν τή φρίκη τῆς κατοχῆς, καθ’ ὅτι οἱ ἰταλικές κατοχικές δυνάμεις τούς προμήθευαν τρόφιμα, φάρμακα, κλπ!

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε καί τίς φρικαλεότητες καί τή φοβερή γενοκτονία τῶν ἀδελφῶν μας Ὀρθόδοξων Σέρβων, ὅπου οἱ Κροάτες παπικοί φασίστες κατακρεούργησαν 880.000 ἄτομα, ἐπειδή ἀρνήθηκαν νά ἀσπαστοῦν τόν Παπισμό, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ διαβόητου «ἀρχιεπισκόπου» Ζάγκρεμπ Ἀλοΐσιου Στέπινατς, καταδικασθέντος ἀπό τό Δικαστήριο ἐγκλημάτων κατά τῆς ἀνθρωπότητος, τόν ὁποῖο «ἁγιοποίησε» ὁ πρό προηγούμενος «Πάπας» ὁ ψευδοάγιος Ἰωάννης Παύλος Β΄ (Βοϊτίλα)! Στό ἡμερολόγιό του ὁ διαβόητος αὐτός σφαγέας ἔγραψε τά ἑξῆς φρικτά καί βλάσφημα γιά τήν Ὀρθοδοξία: «τό πνεῦμα τοῦ Βυζαντίου (σ.σ. τῆς ἑλληνορθοδοξίας) εἶναι κάτι τό τόσον τρομερόν, τό ὁποῖον μόνον ὁ Παντοδύναμος καί Παντογνώστης Θεός δύναται νά ἀνέχεται…» (βλ. Ἀρχ. Χαρ. Βασιλοπούλου, ὁ Οἰκουμενισμός χωρίς μάσκα, σελ. 253 ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Μ. Βρετανίας Intelligent Service) καί γι’ αὐτό, ἀφοῦ αὐτοί δέν μποροῦν νά ἀνεχτοῦν αὐτό πού ἀνέχεται ὁ Θεός, προχώρησαν στά ἀνείπωτα ἐγκλήματα!

Τελειώνουμε τά ἀτέλειωτα παπικά ἐγκλήματα καί τόν ἀνθελληνισμό τοῦ Βατικανοῦ, θυμίζοντας τίς δηλώσεις τοῦ ὡς ἄνω ψευδοαγίου «πάπα» Ἰωάννου – Παύλου Β΄ γιά τήν γενοκτονία τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων ἀπό τά νατοϊκά στρατεύματα τή δεκαετία τοῦ 1990 καί βέβαια τίς κατ’ ἔτος πασχάλιες εὐχές του στήν «μακεδονική» γλῶσσα, ἐνθαρρύνοντας τόν ἐπεκτατισμό τῶν Σκοπιανῶν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος μας! Ἐπισημαίνουμε τήν ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή τῆς παπικῆς διπλωματίας γιά τά ἐθνικά μας δίκαια (π. χ. Κυπριακό).

Κατόπιν αὐτοῦ ρωτᾶμε καί πάλι: πρός τί ἡ πρόσκληση τοῦ κ. Φραγκίσκου νά «τιμήσει» τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, ἀφοῦ ἡ παρασυναγωγή του πού ἀποδοκιμάζει ὁ Πανάγιος Θεός στερῶν τήν χάριν Του ἀπό αὐτήν, ὡς ἀποδεικνύει πασίδηλα ὁ «ὄζων» ἁγιασμός της, τήν ἀπαξίωσε, μέ τόν τρόπο ποῦ ἤδη ἀναλύσαμε στήν ἀνακοίνωσή μας; Μήπως θά ἔρθει νά ζητήσει συγνώμη γιά τόν διαχρονικό ἀνθελληνισμό τῆς θρησκευτικῆς κοινωνίας του; Οὔτε ὡς κακόγουστο ἀστεῖο δέν μποροῦμε νά τό φανταστοῦμε, διότι ἔτσι θά ἀμφισβητοῦσε ὁ ἴδιος τό «ἀλάθητό» του!  Ἐρωτᾶμε καί αὐτούς πού τόν προσκάλεσαν: Δέν γνωρίζουν τήν ἱστορία τοῦ ἀνθελληνισμοῦ τοῦ Παπισμοῦ καί τόν κάλεσαν ὡς «τιμητή» τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας; Δέν γνωρίζουν ὅτι ἡ πρόσκληση αὐτή θά ἀποτελέσῃ θλιβερή πρόκληση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχυσε ποταμούς αἱμάτων, γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τήν οἰκτρή τουρκική δουλεία; Δέν θά ἀποτελέσῃ ἀσέβεια πρός τούς χιλιάδες ὀρθοδόξους Ἀγωνιστές, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τά πάντα γιά τήν πατρίδα; Δέν θά ἀποτελέσῃ βεβήλωση τῆς μνήμης τῶν 800.000 νεκρῶν του 8ετοῦς Ἀγῶνα; Δέν θά προσβάλλῃ τήν μνήμη καί ἀξιοπρέπεια τῶν ὀρθῶς καί ἐθνικῶς σκεπτόμενων Ἑλλήνων ἡ παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ, τοῦ πλέον ἀνθελληνικοῦ καί ἐγκληματικοῦ κράτους, τό ὁποῖο σαμποτάρισε στό ἔπακρο τόν Ἱερό Ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους μας; Ἀπαντᾶμε: Ναί!

Γι’ αὐτό κάνουμε ἔκκληση πρός τήν πολιτειακή καί πολιτική ἡγεσία, νά ἀναθεωρήσουν τήν ἀπόφασή τους, νά ἀνακαλέσουν τήν πρόσκλησι τοῦ κ. Φραγκίσκου Χόρχε (Μπεργκόλιο), ὁ ὁποῖος εὐθύνεται προσωπικά γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας στήν πατρίδα του, συνεργαζόμενος, ὡς «ἀρχιεπίσκοπος» Μπουένος Ἄϊρες μέ τό φασιστικό καί ἐγκληματικό καθεστώς Βιντέλα πού βασάνισε τόν λαό τῆς Ἀργεντινῆς καί δολοφόνησε περισσότερους ἀπό 30.000 ἀθῴους πολῖτες καί μάλιστα νεαρά παιδιά! Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ κ. Φραγκίσκος Μπεργκόλιο δέν τολμᾷ νά ἐπισκεφτεῖ τήν πατρίδα του, διότι τόν περιμένει ἡ ὀργισμένη ἀντίδραση τῶν μανάδων τῶν ἐξαφανισμένων καί δολοφονημένων παιδιῶν!

Δέν ἔχει τήν τόλμη νά πάει στήν Ἀργεντινή, θέλει ὅμως νά ἔρθῃ στήν Ἑλλάδα! Δέν τοῦ ἀξίζει ἡ ἀπόδοση τιμῶν, διότι τόν βαρύνει τό ἀνθελληνικό καί ἐγκληματικό παρελθόν τῆς θρησκευτικῆς του Κοινότητος, τοῦ μοναδικοῦ σύγχρονου Κράτους, τό ὁποῖο συντηρεῖ τόν βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο φραγκικό φεουδαρχισμό!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

ΠΗΓΕΣ:

1) Τάκη Σταματόπουλου: Ἡ στάση τῶν καθολικῶν στήν Ἐπανάσταση τοῦ 21. (https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/i-stasi-ton-katholikon-stin-epanastasi-tou-21/)

2) Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος–Θεολόγος: Ἡ στάση τῶν Παπικῶν κατά τό 1821. (https://enromiosini.gr/arthrografia/i-stasi-ton-papikon/)

3) Οἱ Παπικοί–Φράγκοι τῆς Ἑλλάδος  κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (http://www. oodegr.com/oode/papismos/1821a.htm)

4) https://el.wikipedia.org/wiki_(1821-1827)

5) http://yperpisteoskaipatridos.blogspot.com/2020/03/e-onota-1821_9.html

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ


 


Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε χθες Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 η εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Πρωθιερέως Ιωάννη Θεοδωρόπουλου, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κρήνης κ.Κύριλλος, Πτολεμαΐδος κ.Εμμανουήλ και ο Ποιμενάρχης μας, Πειραιώς κ.Σεραφείμ ο οποίος αναφερόμενος στην 25ετή διακονία του μακαριστού επεσήμανε πως αυτή ήταν άοκνη και ανύστακτη για την Εκκλησία μας και για τον Καθεδρικό μας Ναό.

«Με την κεχαριτωμένη φωνή του, το τάλαντο του Θεού σε αυτόν που δεν το έκρυψε, αλλά το πολλαπλασίασε» όπως τόνισε ο Σεβασμιώτατος, «έγινε Απόστολος της Ορθοδόξου Πίστεως και των δογμάτων της αληθείας» σε όλο τον κόσμο όπου ακούγεται η φωνή, δια των ερτζιανών κυμάτων, της Πειραϊκής Εκκλησίας. «Πρωί και εσπέρας, πάντοτε παρών. Χωρίς γογγυσμούς, χωρίς προσωπικές ιδιοτέλειες, με βαθιά πνευματική πίστη, αγάπη, αφοσίωση και θαυμασμό για την Αγία μας πίστη, για την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο».

«Κατήρτισε μία Θεοφιλή οικογένεια με δύο θαυμάσια τέκνα» ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, υπογραμμίζοντας πως «σε όλους εμάς καταλιμπάνει ένα μετάμελον αγάπης, θυσιαστικής προσφοράς, τιμής και ιερατικής συνειδήσεως ο μακαριστός Ιωάννης», επισημαίνοντας πως «παρίσταται πλέον συλλειτουργός στο θυσιαστήριο του εσφαγμένου αμνού του Θεού». «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι κατ’ άνθρωπον για την απώλεια αυτή, αλλά «γνωρίζουμε ότι τώρα πλέον παρίσταται στον Θρόνο της Χάριτος», συμπλήρωσε.

Τέλος απευθυνόμενος προς την πρεσβυτέρα και τα δύο παιδιά του εκλιπόντος Πρωθιεράρχου είπε: «Από τα βάθη της ψυχής μας αγία Πρεσβυτέρα και αγαπημένα μας παιδιά σας διαβεβαιώνω ότι τη θέση του μακαριστού σας πατρός, από σήμερα την έχει όλη η ιερατική οικογένεια της κατά Πειραιά Εκκλησίας», δηλώνοντας πως η τοπική μας Εκκλησία «θα σταθεί δίπλα σας σε κάθε πνευματική και υλική σας ανάγκη».

Στη συνέχεια, εκ μέρους των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τον λόγο έλαβε ο Ιεροκήρυκας και προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Ψωίνος.

«Αυτά που βρίσκονται στα όνειρά μας και τους οραματισμούς μας δεν υλοποιούνται και δεν πραγματοποιούνται για πολλούς, διάφορους και ποικίλους λόγους. Το μόνο βέβαιο και σίγουρο για όλους μας είναι η ώρα του θανάτου. Αυτή η δύσκολη, η πικρή ώρα που αναγκαζόμαστε να εγκαταλείψουμε οικογένεια, φίλους, συνεργάτες, γνωστούς, συνανθρώπους και να βρεθούμε μπροστά στο φοβερό κριτήριο του Θεού», είπε ο π.Δανιήλ αναφέροντας πως «ο Θεός αποφάσισε για τον π.Ιωάννη, τον αδερφό και συλλειτουργό, να φύγει νωρίς αφήνοντας όμως στα τόσα λίγα χρόνια που έζησε – μόλις 48  – ένα πλούσιο και μεγάλο πνευματικό έργο που μένει ως ιερά παρακαταθήκη στην σαρκική του οικογένεια, αλλά και σε όλους εμάς που αποτελούμε την ιερατική οικογένεια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και όχι μόνο».

Στην συνέχεια αναφερόμενος στις καταβολές που είχε από την οικογένειά του ανέφερε: «’’Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς’’. Ο Προφητάναξ Δαβίδ περιγράφει εμφατικά την περίπτωση του π.Ιωάννη Θεοδωροπούλου. Γόνος απλών ανθρώπων, των αειμνήστων Θεόδωρου και Σταυρούλας, οι οποίοι τον μεγάλωσαν και αυτόν και τον αδελφό του τον παπα-Φώτη με στερήσεις, με δυσκολίες, με αγώνα και ιδρώτα. Όμως κατάφεραν να ενσταλάξουν μέσα στην καρδιά και των δυο τους παιδιών την πίστη, την ευλάβεια, την αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο και το αποτέλεσμα ήταν θαυμαστό. Τα δύο τους παιδιά και ο παπα-Γιάννης και ο παπα-Φώτης κυκλώνουν το Ιερό Θυσιαστήριο, υψώνουν τα ιερατικά τους χέρια και αναπέμπουν δεήσεις και ικεσίες υπέρ των του λαού του Θεού αγνοημάτων».

Επισημαίνοντας πως ο μακαριστός Πρωθιερέας ήταν «αγωνιστής αθόρυβος. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς πομπώδης εκφράσεις και καταστάσεις. Εργαζόταν πάρα πολύ όμορφα αυτό που ήξερε, αυτό που το καθήκον του επέβαλε μυστικά και μυστηριακά, αναπαύοντας ανθρώπινες καρδιές που έτρεχαν εδώ από τον κλείδωνα της ζωής να βρουν απάνεμο λιμάνι στην Εκκλησία του Χριστού», υπογράμμισε πως «ήξερε πάρα πολύ καλά πως και αυτός ο Γολγοθάς θα οδηγήσει στην Ανάσταση».

«Ο π.Ιωάννης νίκησε, γιατί κατάφερε μέσα από αυτό το Γολγοθά να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών και από αυτή τη στιγμή και για πάντα, αιώνια πλέον βρίσκεται σε εκείνο το Ουράνιο Θυσιαστήριο» είπε σε άλλο σημείο ο π.Δανιήλ, συμπληρώνοντας πως «σήμερα, ημέρα που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, αυτούς που εκάλεσε ο Χριστός κοντά Του για να μεταφέρουν το ζείδωρο Θεϊκό Του λόγο στα πέρατα της οικουμένης, ο Κύριός μας καλεί κοντά Του και τον π.Ιωάννη» για να γίνει ο διαπρύσιος κήρυκας της Αναστάσεως και της αλήθειας του Θεού.

Τέλος εξέφρασε, εκ μέρους όλων, την ευγνωμοσύνη του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε για την δοκιμασία του εκλιπόντος και της οικογενείας του.  «Ξέρουμε την αγάπη Σας, γνωρίζουμε την αγκαλιά Σας, έχουμε γίνει δέκτες  πάμπολλες φορές του πατρικού Σας ενδιαφέροντος, όμως στην περίπτωση του αδερφού μας του π.Ιωάννου σας είδαμε Σεβασμιώτατε και σας νοιώσαμε άνθρωπο με όλη τη σημασία της λέξεως. Ποιμένα, πατέρα στοργικό. Αναλάβατε και το πνευματικό μέρος της προσευχής και της δεήσεως για την υγεία του π.Ιωάννου, αλλά και όλο το υλικό μέρος». «Σας ευχαριστούμε Σεβασμιώτατε από τα βάθη της καρδιάς μας και θέλω να πω πως αυτές οι υποσχέσεις που δώσατε είναι πέρα για πέρα αληθινές και θα υλοποιηθούν διότι είστε ένας πραγματικός ποιμένας και διδάσκαλος και πατέρας στοργικός», κατέληξε.