Ο Ακάθιστος Ύμνος


Με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου εκφράζονται οι καλλίτερες ευχαριστίες και τα πιο όμορφα εγκώμια προς στο πρόσωπο της Παναγίας. 

Αποτελείται, κατα βάση, από τον α)Ακάθιστο  Ύμνο και 

Β)τον Κανόνα του Ακάθιστου Ύμνου,και χαρακτηρίζονται αριστουργήματα της Υμνολογίας.

Δημιουργοὶ.

Ο Κανόνας του Ακάθιστου είναι έργο των Ιωάννου Δαμάσκηνου (οι ειρμοί) και Ιωσήφ Ξένου του Υμνογράφου (τα τροπάρια). 

Περιεχόμενο.

Ο «Κανόνας» (τα Τροπάρια των Χαιρετισμών), με εννέα ωδές, οι ειρμοί των οποίων είναι:

α) Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος,

γ)Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε,

δ’) Ὃ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου θεότητος,

ε΄) Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου,

στ΄) Τὴν θείαν ταύτην καὶ παντιμον,

ζ΄) Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεοφρονες,

η΄) Παίδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ,

θ΄) Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι,


Ο «Ακάθιστος Ύμνος» περιλαμβάνει:

-το Απολυτίκιο. «Το προσταχθὲν μυστικώς λαβών εν γνώσει,»

-το Κοντάκιο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια,», -τοὺς 24 Οίκους (στροφὲς) σε αλφαβητική ακροστιχίδα (Α – Ω) 

-και δύο Ἐφύμνια (η τελευταία φράση του ύμνου που  επαναλαμβάνει ο λαὸς) το «Χαιρε, Νύμφη ἀνύμφευτε» και το «Αλληλούια».

Δομὴ

-Οι περιττοί Οίκοι (αυτοί που αρχίζουν από τα γράμματα  Α, Γ, Ε, Η, κλπ.) αποτελούνται από 18 στίχους .

Οι  5 πρώτοι στίχοι περιέχουν την διήγηση , οι επόμενοι 12 στίχοι αποτελούν τους  Χαιρετισμούς στη Θεοτόκο και ο 18ος είναι το εφυμνιο « Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε » . 

Οι άρτιοι Οίκοι (που αρχίζουν από τα γράμματα  Β, Δ, Ζ, Θ, κλπ.) έχουν 5 στίχους ως διήγηση και το εφύμνιο «Αλληλούια».


Τους χαιρετισμούς αυτούς τοὺς απευθύνουν: 

Ο Αρχάγγελος Γαβριὴλ (Α, Γ), Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ως έμβρυο ακόμα (Ἐ), Οι ποιμένες (Ἡ), Οι Μάγοι (Ἰ), Οι  πιστοί που ἐρύσθησαν από τα είδωλα (Λ), Οι πιστοί γενικά (Ν, Ο, Ρ, Τ, Φ, Ψ).

Ο Ύμνος διακρίνεται σε δύο ενότητες χωρίς όμως να λείπουν από κάθε ενότητα και στοιχεία της άλλης:

Α) Από το Α-Μ, αποτελεί το ιστορικό τμήμα.

(Ο πρωτοστάτης Άγγελος ,ο Γαβριήλ,έρχεται και φέρνει το θεϊκό μήνυμα ,το «χαίρε του Αγγέλου») Α.Κ.λ.π.

Β) Από το Ν-Ώ, αποτελεί το δογματικὸ-θεολογικὸ τμήμα.

Η νέα κτίσης, που δημιουργεί ο Λόγος του Θεού με την σάρκωση  Του, και δοξολογεί τον δημιουργὸ.(Ν).κλπ


Ο Ύμνος κλείνει με μία θαυμαστὴ αποστροφή προς την Παρθένο: «Ω πανύμνητε μήτερ η τελούσα τον πάντων Αγίων αγιώτατον Λόγον,..»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου