Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πειραιώς

Μπούρμπαχη 24, 185 43 Πειραιάς,
210 42 03 990,
agiasofiapeiraios@yahoo.gr

Εορτολόγιο

Simply Dummy Text

Archive

Latest video-course

1-tag:Videos-800px-video

Campus

4-tag:Campus-500px-mosaic

About

This just a demo text widget, you can use it to create an about text, for example.

Testimonials

3-tag:Testimonials-250px-testimonial

Header Background

Header Background
Header Background Image. Ideal width 1600px with.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Logo

Logo
Logo Image. Ideal width 300px.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Section Background

Section Background
Background image. Ideal width 1600px with.

Contact Info

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting has been the industry's.

My Recent Works

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

Ads block

Banner 728x90px

Courses

6-latest-350px-course

Section Background

Section Background

Search This Blog

ABOUT

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

Φόρμα επικοινωνίας

Janie Doe

Janie Doe

UI Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Richard Roe

Richard Roe

UX Designer

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software including versions of Lorem Ipsum.

Social Media Marketing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Web Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Branding And Identity

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.

Something about me

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Στιγμές Ενοριακής Ζωής

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

SEARCH

Popular

SEARCH

Από το Blogger.

Ad Code

Responsive Advertisement

Slider

5/random/slider

Labels

Advertisement

Main Ad

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

About

Facebook

BTemplates.com

Comments

Recent Posts

Ad Home

Comments

Featured Posts

Recent Posts

Recent in Sports

Header Ads

Gallery

Top reviews

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες

Κατηχητικά Σχολεία Νεανικές Συντροφιές Νεανικές Δραστηριότητες

20.000+ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ1.000+ Appartments

Search : Homes, Penthouse, Farmhouse etc.

Αναζήτηση

[recent]

About Me

Today's Highlights

Fun & Fashion

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Simply Dummy Text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Blogger news

test gia ok

test gia ok

International

Melisa Edwards

Melisa Edwards

Food Critic

Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Το Ευαγγέλιο Της Κυριακής 20 Δεκεμβρίου 2020


Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως, 20/12/2020

 Ματθ. α΄ 1-25

Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως


Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

Νεοελληνική Απόδοση

Βίβλος Γενέσεως του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Δαβίδ και Υιός του Αβραάμ.

Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ· ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ·

ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του

ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά με την Θάμαρ·

ο Φαρές εγέννησε τον Εσρώμ ο Εσρώμ εγέννησε τον Αράμ.

ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ·

ο Αμιναδάμ εγέννησε τον Ναασσών·

ο Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών·

ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ με την Ραχάβ·

ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ με την Ρουθ·

ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί·

ο Ιεσσαί εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα,

ο βασιλιάς Δαβίδ εγέννησε τον Σολομώντα με την γυναίκα του Ούρια

ο Σολομών εγέννησε τον Ροβοάμ·

ο Ροβοάμ εγέννησε τον Αβιά·

ο Αβιά εγέννησε τον Ασά·

ο Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάχ·

ο Ιωσαφάχ εγέννησε τον Ιωράμ·

ο Ιωράμ εγέννησε τον Οζία·

ο Οζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ·

ο Ιωάθαμ εγέννησε τον ΄Άχαζ·

ο Άχαζ εγέννησε τον Εζεκία

ο Εζεκίας εγέννησε τον Μανασσή·

ο Μανασσής εγέννησε τον Αμών·

ο Αμών εγέννησε τον Ιωσία·

ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του που επι των ήμερων τους έγινε η Βαβυλώνιος Αιχμαλωσία.

Μετά την Βαβυλώνιο Αιχμαλωσία,

ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ·

 ο Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ·

ο Ζοροβάβελ εγέννησε τον Αβδιού·

ο Αβδιού εγέννησε τον Έλιακείμ·

ο Ελιακείμ εγέννησε τον Αζώρ·

ο Αζώρ εγέννησε τον Σαδώκ·

ο Σαδώκ εγέννησε τον Αχείμ·

ο Αχείμ εγέννησε τον Ελιούδ·

ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ·

ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Ματθάν

ο Μαιθάν εγέννησε τον Ιακώβ·

ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας· από αυτήν εγεννήθη ο Ιησούς, που συνήθως Τον ονομάζομε «ο Χριστός».

Οι γενεές από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ είναι συνολικά δεκατέσσερες· και από τον Δαβίδ μέχρι την Βαβυλώνιο Αιχμαλωσία είναι πάλι γενεές δεκατέσσερες· και από την Βαβυλώνιο Αιχμαλωσία μέχρι τον Χριστό πάλι γενεές δεκατέσσερες.

 Η δε γέννησις του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον ακόλουθο υπερφυσικό τρόπο.

Οταν δηλαδή μνηστεύθηκε η μήτηρ αυτού Μαρία με τον Ιωσήφ, χωρίς να συνοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθηκε έγκυος από την δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.  Ο δε Ιωσήφ, ο μνηστήρας αυτής, όταν αντελήφθη την εγκυμοσύνη αυτής, επήρε την απόφαση να διαλύσει τη μνηστεία. Επειδή όμως ήταν ενάρετος και εύσπλαγχνος, δεν θέλησε να την διαπομπεύσει δημοσίᾳ, αλλ' εσκέφτηκε να την διώξη μυστικά χωρίς να ανακοινώση εις κανένα τις υποψίες του. Ενώ δε αυτά είχε στον νου, ιδού ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε στο όνειρόν του και του είπεν· Ιωσήφ, απόγονε του Δαυίδ, μη διστάσης, να παραλάβης στον οίκο σου τη Μαριάμ, την αγνή και πιστή μνηστή σου, διότι το παιδίον που κυοφορείται εντός αυτής έχει συλληφθεί από την δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα γεννήση δε υιόν, και συ (ο οποίος σύμφωνα με τον νόμον θεωρείσαι προστάτης και πατέρας του) θα το ονομάσεις Ιησούν (δηλαδή Θεόν-Σωτήρα) διότι αυτός θα σώσει πράγματι τον λαό του από τις αμαρτίες αυτών.  Και όλο αυτό το θαυμαστό και μοναδικό γεγονός έγινε, δια να πραγματοποιηθεί και επαληθεύσει αυτό που είχε λεχθεί από τον Κύριο δια του προφήτου Ησαϊου· “'Ιδού ἡ ἁγνή καί ἄμωμος παρθένος θά συλλάβῃ καί θά γεννήσῃ υἱόν, χωρίς να γνωρίσῃ ἄνδρα, καί θά ὀνομάσουν αὐτόν Ἐμμανουήλ, ὄνομα πού σημαίνει· Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας”.  Αμέσως, λοιπόν, μόλις σηκώθηκε από τον ύπνο ο Ιωσήφ, έκαμε όπως τον είχε διατάξει ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε στον οίκο του με εμπιστοσύνη και σεβασμό τη μνηστή του. Και ποτέ δεν εγνώρισε αυτήν ως σύζυγο, ούτε και όταν εγέννησεν αυτή τον πρώτον και μοναδικόν υιόν της ούτε και μετά ταύτα. Και εκάλεσε ο Ιωσήφ το όνομα του παιδιού Ιησούν.


0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου