Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής (26 Αυγούστου 2012) - ΙΒ´ Ματθαίου


Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

(Α´ Κορ. ιε´ 1-11)

δελφοί, γνωρίζω μν τ εαγγέλιον εηγγελισάμην μν, κα παρελάβετε, ν κα στήκατε, δι᾿ ο κα σζεσθε, τίνι λόγ εηγγελισάμην μν ε κατέχετε, κτς ε μ εκ πιστεύσατε. Παρέδωκα γρ μν ν πρώτοις κα παρέλαβον, τι Χριστς πέθανεν πρ τν μαρτιν μν κατ τς γραφάς, κα τι τάφη, κα τι γήγερται τ τρίτ μέρ κατ τς γραφάς, κα τι φθη Κηφ, ετα τος δώδεκα· πειτα φθη πάνω πεντακοσίοις δελφος φάπαξ, ξ ν ο πλείους μένουσιν ως ρτι, τινς δ κα κοιμήθησαν· πειτα φθη ᾿Ιακώβ, ετα τος ποστόλοις πσιν· σχατον δ πάντων σπερε τ κτρώματι φθη κμοί. ᾿Εγ γάρ εμι λάχιστος τν ποστόλων, ς οκ εμ κανς καλεσθαι πόστολος, διότι δίωξα τν κκλησίαν το Θεο· χάριτι δ Θεο εμι εμι· κα χάρις ατο ες μ ο κεν γενήθη, λλ περισσότερον ατν πάντων κοπίασα, οκ γ δέ, λλ᾿ χάρις το Θεο σν μοί. Ετε ον γ ετε κενοι, οτω κηρύσσομεν κα οτως πιστεύσατε.

Απόδοση στη νεοελληνικήΑδελφοί, σς θυμίζω τ χαρμόσυνο μήνυμα πο σς φερα μ τ κήρυγμά μου. Ατ τ μήνυμα τ δεχτήκατε, σ’ ατ παραμείνατε σταθεροί, μ’ ατ κα σώζεστε, ν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σ’ ατό, μ τ νόημα πο σς τ κήρυξα· κτς ἐὰν μάταια πιστέψατε. Σς παρέδωσα τ διδασκαλία πο εχα κι γ παραλάβει κα πο χει πρωταρχικ σημασία· τι δηλαδ Χριστς πέθανε, σύμφωνα μ τς Γραφές, γι τς μαρτίες μας· τι νταφιάστηκε κα τι, σύμφωνα μ τς Γραφές ναστήθηκε τν τρίτη μέρα κα τι μφανίστηκε στν Κηφ, πειτα στος Δώδεκα. Επειτα μφανίστηκε σ περισσότερους π πεντακόσιους δελφος συγχρόνως, π τος ποίους μερικο πέθαναν, ο περισσότεροι μως εναι κόμα στ ζωή. Επειτα μφανίστηκε στν ᾿Ιάκωβο, πειτα σ λους τος ποστόλους. Τελευταα π λους, μφανίστηκε κα σ’ μένα σν σ κτρωμα. Γιατ γ πραγματικ εμαι τελευταος νάμεσα σ λους τος ποστόλους· γ δν εμαι ξιος οτε ν νομάζομαι πόστολος, γιατ καταδίωξα τν κκλησία το Θεο. Μ τ χάρη μως το Θεο γινα ατ πο γινα· κι ατ χάρη πρς μένα δν πρξε καρπη· ργάστηκα περισσότερο π’ λους τος ποστόλους, χι βέβαια γώ, λλ χάρη το Θεο πο μ συνοδεύει. Ετε γώ, λοιπόν, ετε κενοι, ατ κηρύττουμε κα ατ πιστέψατε.

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
(Μτθ. ιθ´ 16-26)
Τ καιρ κείν, νεανίσκος τις προσλθε τ ᾿Ιησο, γονυπετν ατόν, κα λέγων· Διδάσκαλε γαθέ, τί γαθν ποιήσω να χω ζων αώνιον; Ο δ επεν ατ· Τί με λέγεις γαθόν; Οδες γαθς ε μ ες Θεός. Ε δ θέλεις εσελθεν ες τν ζωήν, τήρησον τς ντολάς. Λέγει ατ· Ποίας; Ο δ ᾿Ιησος επε· Τ «ο φονεύσεις, ο μοιχεύσεις, ο κλέψεις, ο ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τν πατέρα κα τν μητέρα», κα «γαπήσεις τν πλησίον σου ς σεαυτόν». Λέγει ατ νεανίσκος· Πάντα τατα φυλαξάμην κ νεότητός μου· τί τι στερ; Εφη ατ ᾿Ιησος· Ε θέλεις τέλειος εναι, παγε πώλησόν σου τ πάρχοντα κα δς πτωχος, κα ξεις θησαυρν ν οραν, κα δερο κολούθει μοι. ᾿Ακούσας δ νεανίσκος τν λόγον πλθε λυπούμενος· ν γρ χων κτήματα πολλά. Ο δ ᾿Ιησος επε τος μαθητας ατο· ᾿Αμν λέγω μν τι δυσκόλως πλούσιος εσελεύσεται ες τν βασιλείαν τν ορανν. Πάλιν δ λέγω μν, εκοπώτερόν στι κάμηλον δι τρυπήματος αφίδος διελθεν πλούσιον ες τν βασιλείαν το Θεο εσελθεν. ᾿Ακούσαντες δ ο μαθητα ατο ξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τίς ρα δύναται σωθναι; ᾿Εμβλέψας δ ᾿Ιησος επεν ατος· Παρ νθρώποις τοτο δύνατόν στι, παρ δ Θε πάντα δυνατά στι.

Απόδοση στη νεοελληνική

Εκενο τν καιρό, πλησίασε τν ᾿Ιησο κάποιος νεαρός, γονάτισε μπροστά του κα το επε· «᾿Αγαθ Διδάσκαλε, τί καλ ν κάνω γι ν᾿ ποκτήσω αώνια ζωή;» Ο ᾿Ιησος το επε· «Γιατί μ νομάζεις γαθό; Κανένας δν εναι γαθός, παρ μόνο νας, Θεός. Αν θέλεις πάντως ν μπες στ ζωή, τήρησε τς ντολές». «Ποιές;» το λέει. Κι ᾿Ιησος επε· «Τ μ σκοτώσεις, μ μοιχεύσεις, μν κλέψεις, μν ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τν πατέρα κα τ μητέρα σου κα γάπα τν πλησίον σου πως τν αυτό σου». «Ολα ατ τ τηρ π πολ μικρός», το λέει νεαρός. «Σ τί κόμα στερ;» Ο ᾿Ιησος το πάντησε· «Αν θέλεις ν γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τ πάρχοντά σου κα δσε τ χρήματα στος φτωχούς, κα θ χεις θησαυρ κοντ στν Θεό· κι λα ν μ κολουθήσεις». Μόλις κουσε τν πάντηση νεαρός, φυγε λυπημένος, γιατ εχε μεγάλη περιουσία. Τότε ᾿Ιησος επε στος μαθητές του· «Σς βεβαιώνω πς δύσκολα θ μπε πλούσιος στ βασιλεία το Θεο. Κα σς τ παναλαμβάνω· Εναι εκολότερο ν περάσει καμήλα π βελονότρυπα, παρ ν μπε πλούσιος στ βασιλεία το Θεο». Οταν τ᾿ κουσαν ο μαθητές του, νιωσαν μεγάλη κατάπληξη κι λεγαν· «Τότε ποις μπορε ν σωθε;» Ο ᾿Ιησος τος κοίταξε κα επε· «Ατ εναι δύνατο γι τος νθρώπους· γι τν Θε μως λα εναι δυνατά».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου