Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Περιοδικό "Πειραϊκή Εκκλησία"

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,

Τὸ περιοδικὸ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ἐδῶ καὶ 25 χρόνια ἀγωνίζεται νὰ ἐκφέρει λόγο ἐκκλησιαστικό, διδάσκοντας, παρηγορώντας καὶ ἀναπαύοντας τοὺς ἀναγνῶστες του.Σκοπός µας ἦταν οἱ ἀναγνῶστες µας νὰ µποροῦν νὰ βροῦν τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα σηµεῖα: στοὺς Ἱεροῦς Ναοῦς τῆς Μητροπόλεώς µας, σὲ βιβλιοπωλεῖα καὶ σὲ περίπτερα.

Παράλληλα ἀναπτύξαµε ἕνα δίκτυο συνδροµητῶν οἱ ὁποῖοι ἐνισχύοντας τὸ περιοδικὸ ὄντας τακτικοί µας ἀναγνῶστες, τὸ λαµβάνουν ταχυδροµικῶς.

Ἡ οἰκονοµικὴ κρίση ὅµως ποὺ µαστίζει τὴν πατρίδα µας ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ πλέον ἔτη ἔχει καταστήσει τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ἀντικειµενικὰ δύσκολη.

Θὰ θέλαµε να γνωρίζετε ὅτι ἀπὸ τὸν Ἰούλιο ἐπιβλήθηκε αὐξηση τοῦ ΦΠΑ στὶς ἐκτυπώσεις ἐντύπων µεταβάλλοντας δραµατικὰ το 6,5% σὲ 23%!

Γίνεται ἀντιληπτὸ ὅ,τι τὸ ἤδη µεγάλο κόστος ἐκτύπωσης τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ἔγινε πλέον δυσβάστακτο.

Οἱ συνθῆκες αὐτὲς µᾶς ἀναγκάζουν νὰ προχωρήσουµε στὴ παροῦσα φάση, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, σὲ µείωση τοῦ ἀριθµοῦ ἐκτύπωσης τευχῶν ὥστε νὰ µειωθεῖ τὸ γενικὸ κόστος.

Ἀπό τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016 ἡ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία θὰ ἀποσυρθεῖ καὶ δὲν θὰ πωλεῖται πλέον στὰ περίπτερα.

Ἡ κίνηση αὐτὴ γεννᾶ θλίψη στὴν ψυχή µας, γιατὶ πάντα µᾶς συγκινοῦσε αὐτὸ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τὸ ὁποῖο ἔµπαινε στὸν κόπο νὰ ξεχωρίσει τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ἀνάµεσα στὸ τεράστιο πλῆθος περιοδικῶν ποὺ κυκλοφοροῦν σὲ ἕνα περίπτερο κάθε μήνα, ἀγοράζοντας, διαβάζοντας καὶ στηρίζοντας ἔµπρακτα τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ.

Ὅµως ἡ πραγµατικότητα εἶναι πὼς γιὰ νὰ πωληθεῖ ἕνα ἀντίτυπο τοῦ περιοδικοῦ, πρέπει νὰ φτάσουν στὸ περίπτερο ἀκόµα τρία τεύχη τὰ ὁποῖα θὰ µείνουν ἀδιάθετα.

Ἐπίσης ἡ διακίνηση ­µέσῳ αὐτοῦ τοῦ δικτύου διανοµῆς λόγῳ τῆς προµήθειας τῆς ἑταιρείας διακίνησης ἀλλὰ καὶ τῶν σηµείων πώλησης ἐπιφέρει µιὰ ἐπιπλέον οἰκονοµικὴ αἱµορραγία γιὰ τὸ περιοδικό.

Οἱ καιροὶ τῆς κρίσης ὀφείλουν νὰ µᾶς κάνουν πιὸ «σοφοὺς» σὲ κάθε τοµέα τοῦ προσωπικοῦ ἢ τοῦ συλλογικοῦ µας βίου: δὲν µποροῦµε νὰ ζοῦµε µὲ χρέη καὶ δανεικά.

Αὐτὸ ἀγωνιζόµαστε νὰ πετύχουµε καὶ γιὰ τὸ περιοδικὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπιδιώκουµε µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς νὰ συνεχίσει νὰ ἐκδίδει τὸ περιοδικὸ σὲ προσιτὴ τιµὴ καὶ αὐτὸ νὰ διατίθεται ἀπὸ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα σηµεῖα.

Ἐπιδιώκουµε τὴν οἰκονοµικὴ αὐτοχρηµατοδότηση τοῦ περιοδικοῦ ὥστε σταδιακὰ νὰ ἐπανέλθει καὶ στὰ περίπτερα.

Γι’ αὐτὸ παρακαλοῦµε θερµὰ ὅλους ἐσᾶς, τοὺς ἀναγνῶστες τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας:

Μὴ σταµατᾶτε νὰ στηρίζετε τὸ περιοδικό.

Πληροφορίες γιὰ νὰ γίνεται συνδρομητὲς στὸ τηλέφωνο

210-4514833 ἐσωτ. 305.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου