Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Νοεμβρίου 2018


Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Νοεμβρίου 2018
ΙΓ´ Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος) Αποστολικό ανάγνωσμα ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ´ 23 - 29 23  Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι ε…
διαβάστε περισσότερα »

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Νοεμβρίου 2018


Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Νοεμβρίου 2018
Θ' Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου). Αποστολικό ανάγνωσμα ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 1 - 7 1  Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως πε…
διαβάστε περισσότερα »

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Νοεμβρίου 2018


Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Νοεμβρίου 2018
Η' Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου). Αποστολικό ανάγνωσμα ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' Δ´ 6 - 15 6  Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν κ…
διαβάστε περισσότερα »

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Νοεμβρίου 2018


Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Νοεμβρίου 2018
Αποστολικό Ανάγνωσμα ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 4 - 10 4  ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,  5  καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς…
διαβάστε περισσότερα »